อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรายเดือน เริ่มต้น 23,000 บาท / เดือน
อัตราค่าบริการรายวัน เริ่มต้น 800 บาท / วัน
(กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด)

สิ่งที่รวมในค่าบริการ
 • ดูแลกิจวัตรประจำวัน และให้บริการดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 • ประเมินสุขภาพ และตรวจวัดความดัน อุณหภูมิ ชีพจร
 • ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ เป็นประจำทุกเดือน
 • อาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่างวันละ 1 มื้อ
 • ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 • ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น น้ำเย็น
 • บริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และทำความสะอาดห้องพัก
สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
 • ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (กรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้)
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนตัวของคนไข้
 • เครื่องใช้ส่วนตัวของคนไข้ เช่น สบู่ แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน แป้ง ครีมทาผิว
 • ค่าพาหนะรับส่งในกรณีที่ใช้ส่วนตัว เช่น รถพยาบาล
หมายเหตุ
 • ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง (Feed) คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท ต่อเดือน โดยจะได้รับอาหารเหลว 4-5 มื้อ/วัน
 • ผู้ป่วย กรณีเจาะคอ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าวัสดุทำแผล ต่างๆ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้ารับบริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้เข้ารับบริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้รับผิดชอบ/ญาติ
 • ของใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น แปรงสีฟัน สบู่ แพมเพิส แผ่นรองซับ , ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้
 • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน