บริการของเรา

รับดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น
  • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือ หรืออยู่ในระยะพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
  • อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม แผลกดทับ ฯลฯ
  • ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ สวนปัสสาวะ ทำแผล และอื่น ๆ
  • ให้บริการดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขผู้เข้ารับบริการ
  • ไม่มีโรคติดต่อ
  • ไม่มีอาการทางจิตเวช
  • ไม่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือเป็นโรคในระยะสุดท้าย
  • ไม่ต้องการการพยาบาลอย่างพิเศษ เช่น การให้ยาทางหลอดเลือดดำ ,การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ ,การให้ออกซิเจน ,การใช้เครื่องช่วยหายใจ (กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติม)